PNDR

combina

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 finanteaza activitati agricole si non-agricole in mediul rural, incurajand comercializarea si diversificarea produselor agricole, diversificarea economiei locale, crearea conditiilor de productie, crearea de instrumente de comunicare, valorificarea mediului si a peisajelor / evenimentelor culturale.

Serviciile Global Commercium Development in vederea accesarii fondurilor din PNDR 2014 – 2020: 

1.       Evaluarea oportunitatilor de finantare

 • Identificarea oportunităților de finanţare și soluțiilor pentru obținerea de fonduri nerambursabile;
 • Analiza eligibilității solicitantului și a activitaţilor proiectului;
 • Realizarea punctajului de evaluare tehnică şi financiară, şi formularea recomandărilor în vederea sporirii şanselor de reușită a proiectului.

2.       Elaborarea documentatiei specifice 

 • Realizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie (SF/DALI) în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
 • Elaborarea Planului de Afaceri;
 • Elaborarea Strategiei de Marketing;
 • Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu;
 • Elaborarea Cereri de Finanțare;
 • Pregătirea documentelor anexe la Cererea de Finanţare, în forma solicitată de finanţator;
 • Întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare.

3.       Implementarea proiectelor

 • Consultanță pe toată perioada implementării proiectului;
 • Pregătirea dosarelor de achiziţii publice;
 • Pregătirea rapoartelor de activitate şi monitorizare;
 • Întocmirea dosarelor pentru rambursare: cereri de plată / cereri de rambursare;
 • Rapoarte intermediare și finale.

Noul program destinat dezvoltarii agriculturii cuprinde 14 măsuri de finantare (inclusiv masura de asistenta tehnica) si o alocare financiara in valoare de 9,47 Mld. euro din care 8,12 mld. euro reprezinta sprijinul UE prin FEADR si 1,34 mld. euro contributia nationala.

Măsura 01: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a acţiunilor pentru dobândirea de competenţe 

Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 – Formare profesională pentru tineri fermieri, fermieri-persoane fizice care activează în ferme mici și beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3

Domenii de formare profesională:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei;
 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole;
 • Managementul general al fermei.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuielile cu onorariile expertilor solicitantului/solicitantului și partenerilor;
 • Cheltuielile pentru derularea acţiunilor: cazare, masă şi transport participanţi, după caz; materiale didactice şi consumabile; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare; alte cheltuieli pentru derularea proiectului.

Beneficiari eligibili:

 • Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților, care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.

Grup țintă:

 • Fermieri, persoane fizice, beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

Valoarea eligibilă a proiectului:

 • Proiectul se va adresa instruirii unui număr minim de 500 de persoane din grupul țintă cu încadrarea în valoarea maximă de 195.000 euro, cu o durată de maxim 18 luni.

Submăsura 1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare

Măsura 02: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

Submăsura 2.1. Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere

Măsura 04: Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole 

 SCOP: Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Investiții pentru producția agricolă primară:

–          construirea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor/construcțiilor destinate activității productive, inclusiv capacitati de stocare la nivelul fermei si căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;

–          achiziționarea de mașini, utilaje și echipamente agricole noi;

–          înființarea/ înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă.

Investiții pentru activitatea de procesare la nivelul exploatației agricole

–          construirea/modernizarea spațiilor aferente activității de procesare a producției  agricole obținute în exploatație și dotarea cu utilaje

Investiții pentru activitatea de comercializare la nivelul exploatației   

–          amenajarea și dotarea spațiilor de comercializare la „poarta” fermei;

–          achiziționarea de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat

–          înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii, achizitionarea/ dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

–          Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: Maxim 2.000.000 euro/ proiect, în funcție de dimensiunea exploatației, forma de organizare a solicitantului, investițiile vizate prin proiect

Submăsura 4.1 a) Investiții în exploatații pomicole

SCOP: Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

– reconversia plantațiilor existente;

– înființarea de plantații pomicole;

– înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer;

– înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile;

– achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, echipamente de, remorci agricole/tehnologice, autoizoterme (cu frig sau fără), rulote și autorulote alimentare;

– amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol);

– investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu;

– împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare (în cadrul fermei);

– completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

– conformarea cu standardele Uniunii Europene;

– achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe;

– consultanta, proiectare, taxe, autorizatii, etc.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

–          Grupuri de producători și cooperative care activează în sectorul pomicol

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI:

Maxim 1.050.000 euro/ proiect, în funcție de dimensiunea exploatației, forma de organizare a solicitantului, investițiile vizate prin proiect

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesare / marketing produselor agricole

SCOP:  Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–  Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

– Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare];

–  Construcţii destinate protecţiei mediului

– Infrastructură internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri;

– Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate – Achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

–  Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară (în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului);

– Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

– Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe, etc

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

–          Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: Maxim 2.500.000 euro/ proiect, în funcție de dimensiunea exploatației, forma de organizare a solicitantului, investițiile vizate prin proiect

Schema de ajutor de stat GBER si Schema de minimis aferente subM. 4.2

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole 

Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii in sectoarele economice  eligibile.

Solicitantul:

–  este organizat ca PFA, II, SRL, forme asociative etc.;

–  dovedeste capacitatea de cofinanțare (dupa selectie);

–  a avut profit din exploatare in anul anterior, daca este cazul.

Cheltuieli eligibile:

–  Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

– Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare];

– Construirea spațiilor destinate personalului de producție;

– Achiziţionarea, in leasing financiar, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate;

– Cheltuieli aferente marketingului produselor neagricole obținute;

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară (în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului);

– Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

– Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe, monitorizare si management, asistență pe perioada implementării proiectului – conform Schemei de minimis.

Valoarea eligibila a proiectului:

Maxim 2.500.000  euro/proiect, Schema de ajutor de stat GBER, în functie de:

– investițiile vizate;

– tipul solicitantului.

Maxim 200.000 euro/ proiect, Schema de minimis.

Submăsura 4.2.a Sprijin pentru investiții în procesare / marketing produselor din sectorul pomicol 

 SCOP: Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor pomicole

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–  Construcţia, extinderea, modernizarea unitatilor ce colecteaza, condiționează şi/

procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice. Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).;

– Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare];

– Infrastructură internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri;

– Unitati mobile de procesare;

– Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate – Achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

– Utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare;

-Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul

comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;

–  Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară (în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului);

– Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

– Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe, etc.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

–          Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: Maxim 1.500.000 euro/ proiect, în funcție de dimensiunea exploatației, forma de organizare a solicitantului, investițiile vizate prin proiect

Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice 

SCOP: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:

–          sM4.3 – IRIGAȚII:

Modernizarea infrastructurii de irigații.

–          sM4.3 – AGRICOL:

Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;

Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;

Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

–          sM4.3 – SILVIC:

Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          sM4.3 – IRIGAȚII:

 • Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

–          sM4.3 – AGRICOL:

 • Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare.

–          sM4.3 – SILVIC:

 • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
 • Unități Administrativ Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure;
 • Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.

 

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI:

–          sM4.3 – IRIGAȚII:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

–          sM4.3 – AGRICOL:

– 1.000.000 Euro/ proiect.

–          sM4.3 – SILVIC:

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

Măsura 06: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

SCOP: sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–          Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva conditiilor privind cheltuielile neeligibile.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

–          Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective.

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: maxim 50.000 euro

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale 

SCOP:  Sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–          Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri, care pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

–          Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;

–          Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

 

Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 SCOP:  Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–          Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri, care pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani.

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: maxim 15.000 euro / exploataţie agricolă.

Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

SCOP: Sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

‐ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

‐ achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

‐ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

–          Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

–          Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

Submăsura 6.5 Schema pentru micii fermieri 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

OBIECTIVE:

–          Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor;

–          Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat;

–          Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–          Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1

Măsura 07: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în mediul rural 

 SCOP:

–      crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

–      crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă / apă  uzată:

–      construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;

–      construcția, extinderea  și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;

–      construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială:

–      înființarea  și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

–      extinderea  și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică  cu profil resurse naturale  și protecția mediului  și a  școlilor profesionale în domeniul agricol;

–      înființarea  și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after‐school.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–      Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

–      ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

VALOAREA TOTAL ELIGIBILĂ A PROIECTULUI:

Pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit:

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) nu va depăși 100.000 euro. 

Submăsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural în mediul rural 

 SCOP: Protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

CHELTUIELI / ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

–      restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;

–      restaurarea, conservarea  și/ sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă  monumente istorice de clasă  B  şi construcția, extinderea  și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;

–      modernizarea, renovarea și/ sau dotarea căminelor culturale.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–      ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

–      Unități de cult conform legislației în vigoare;

–      Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

–      Comunele conform legislației în vigoare.

Valoarea total eligibilă a proiectului:

Pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit: maxim 500.000 euro;

Pentru proiectele de utilitate publicăm generatoare de profit: maxim 200.000 euro.

Măsura 08: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite 

SCOP:

–      creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

–      acoperirea costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

–      acoperirea costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

–      acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–      Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

–      Deținătorii privați de teren agricol și neagricol;

–      Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

–      Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1);

Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2).

 

Măsura 09: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Submăsura 9.1 Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură 

SCOP: înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

-Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an

Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

 • anul I – 10%

 • anul II – 8%

 • anul III – 6%

 • anul IV – 5%

 • anul V – 4%.

Submăsura 9.2 Înființarea de grupuri și organizații de producători în sectorul pomicol

Măsura 10: Agromediu și climă

Submăsura 10.1 Plăți pentru angajamente privind agromediul si clima

Măsura 11: Agricultură ecologică

Submăsura 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică

Submăsura 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică

Măsura 13: Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Submăsura 13.1: Plată compensatorie în zona montană

Submăsura 13.2: Plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

Submăsura 13.3: Plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice

Măsura 14: Bunăstarea animalelor

Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de mediu și climă

Măsura 16: Cooperare

SM 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol 

Obiectivul acestor sub-măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Sub-măsururile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice.

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Cheltuieli eligibile:

 • Studii / planuri (marketing și consultanță);
 • Costuri de funcționare a cooperării;
 • Costuri directe ale proiectelor specifice, inclusiv costurile de promovare.

Valoarea maximă este de 100.000 Euro/ proiect. Sprijinul nerambursabil este de 100%.

Submăsura 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii

Submăsura 16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii (sectorul pomicol)

Submăsura 16.4  Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale

Submăsura 16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale (sectorul pomicol)

Măsura 17: Gestionarea riscurilor

Submăsura 17.2 : Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC –Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Submăsura 19.1 Sprijin pregătitor 

SCOP: sprijini parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;

– Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL  va fi de 100%:

Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:

–              cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1 euro/ locuitor

–              cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 OBIECTIVE:

–      Stimularea inovării;

–      Consolidarea identității locale și a profilului local;

–      Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

–      Soluționarea problemelor demografice;

–      Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

–      Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

–      Creșterea competitivității la nivel local;

–      Conservarea resurselor și protecția mediului natural;

Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

–      Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

Submăsura 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare  ale Grupului de Acțiune Locală

Submăsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare