POCU

POCU

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are ca şi principal instrument de finanţare Fondul Social European (FSE).

Obiectivele şi priorităţile POCU 2014-2020:

 1. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
 2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare;
 3. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții;

SC Global Commercium Development SRL acceseaza fondurile alocate POCU, atat ca Beneficiar/Partener in cadrul proiectelor dar si prin oferirea de servicii de consultanta specifice, dupa cum urmeaza:

 1. Scriere de proiecte
 • Identificarea oportunităților de finanţare pentru nevoile Solicitantului
 • Analiza eligibilității solicitantului si sprijin in definirea parteneriatului
 • Sprijin in definirea si conturarea ideii de proiect
 • Asistenta in selectia partenerilor
 • Analiza eligibilitatii activitatilor
 • Accesarea aplicatiei MySmis si autentificarea
 • Scrierea cererii de finantare si incarcarea documentelor in modulele
 • Analiza financiara si analiza cost-beneficiu
 • Realizarea bugetului
 • Asistenta pentru raspunsurile la solicitarile de clarificari/ intocmire contestatii
 • Asistenta pentru finalizarea procesului de contractare.
 1. Management de proiect
 • Asigura managementul integrator al proiectului
 • Asistenta pentru realizarea managementul financiar riguros al contractului de finantare
 • Asistenta in planificarea activităţilor proiectului pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor din cererea de finantare
 • Monitorizarea, evaluarea si raportarea tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, inclusiv pentru realizarea livrabilelor;
 • Sprijin pentru derularea activităţilor de informare si promovare din cadrul proiectului;
 • Asigurarea suportului in elaborarea documentatiilor de atribuire si pentru managementului contractelor;
 • Asistenta in elaborarea si redactarea graficelor de rambursare, cererilor de rambursare, cererilor de plata, cererilor de lichidare şi a rapoartelor de progres;
 • Asistenta in elaborarea si redactarea propunerilor de modificari contractuale, pe durata implementarii proiectului, acte aditionale, notificari;
 • Asistenta in realizarea raportarilor de progres obligatorii.

– Aprobat de CE – 25 februarie 2015
– Alocare financiară UE = 4,326 miliarde euro
– 105,9 milioane euro din ”Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineret”
– 4,220 miliarde euro din Fondul Social European
– POCU contribuie la următoarele obiective tematice:
– OT 8 – Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
– OT 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
– OT 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

– 7 axe prioritare

– 13 priorităţi de investiţii (PI: 8i, 8ii, 8iii, 8v, 8vii, 9ii, 9iv, 9v, 9vi, 10i, 10ii, 10iii, 10iv) şi

– 55 obiective specifice.

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Alocarea financiară POCU

Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Suma alocată totală – 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 – 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:

creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Suma alocată totală:

408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță
18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță
În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:

creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din FSE, intervențiile fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme similare.

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Suma alocată totală:

1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță
24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acțiuni care vizează angajații:

Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Acțiuni care vizează angajatorii:

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Suma alocată totală:

1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță
63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță
Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate
reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune)
reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Suma alocată totală:

206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță
5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de performanță
Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației și al sănătății.

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

Suma alocată totală :

1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță
85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță
Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise.
Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic
Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare
Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)

Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică

Suma alocată totală:

286.276.051 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate
18.590.933 Euro pentru Regiunea București-Ilfov
În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistență tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistență Tehnică a POCU va acționa în complementaritate cu Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Asistență Tehnică în ceea ce privește aranjamentele procedurale, respectiv existența unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul și controlul FESI, existența unor criterii comune de recrutare a personalului etc.