POR

POR

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Serviciile pe care le ofera Global Commercium Development in vederea accesarii fondurilor din POR 2014 – 2020

1. Evaluarea oportunităților de finanțare

 • Identificarea oportunităților de finaţare și soluțiilor pentru obținerea finanțării nerambursabile.
 • Analiza eligibilității solicitantului și a activitaţilor proiectului.
 • Realizarea punctajului de evaluare tehnică şi financiară, şi formularea recomandărilor in vederea sporirii şanselor de reusită a proiectului.

2. Elaborarea documentației specifice

 • Realizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie (SF/DALI) in conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
 • Elaborarea Planului de Afaceri.
 • Elaborarea Strategiei de Marketing.
 • Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu.
 • Elaborarea Cereri de Finanțare;
 • Pregătirea documentelor anexe la Cererea de Finanţare, in forma solicitată de finanţator.
 • Intocmirea şi depunerea dosarului de finanţare.

3. Implementarea proiectelor

 • Consultanță pe toata perioada implementării proiectului;
 • Pregătirea dosarelor de achiziţii publice.
 • Pregătirea rapoartelor de activitate şi monitorizare.
 • Întocmirea dosarelor pentru rambursare: cererilor de plată / cererilor de rambursare;
 • Rapoarte intermediare și finale;

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervențiilor financiare în anumite priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului.

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic;

Prioritatea de investiții (PI) 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Obiectiv Specific (OS) Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Tip de proiect

– activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic în concordanţă cu SNCDI şi a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv :

– crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora

– achiziționarea de servicii tehnologice specifice inclusiv consultanță specializată în afaceri;

– (eg: studii de investiţii tehnologice; asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii; evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul; urmărirea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional; transfer tehnologic şi validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate,etc)

– crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală

Categorii de beneficiari

– Entități juridice constituite care furnizează activităţi de transfer tehnologic. (urban/rural, dara Bucuresti-Ilfov)

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă : 3 mil euro

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;

Prioritatea de investiții (PI) 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 Obiectiv Specific (OS) Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Tip de proiect

– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale

– crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

– achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;

– achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare,

– dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii.

– realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;

– achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, etc;

Categorii de beneficiari

– Microîntreprinderi cu istoric de minim 1 an (urban)

– Incubatoare și Acceleratoare de afaceri (urban/rural)

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

A. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale –

– Valoare minimă eligibilă -25 000 euro

– Valoarea maximă eligibilă acordată – 200 000 euro

B. Pentru crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

– Valoare minimă eligibilă : 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă : 7 mil euro

Prioritate de investiții (PI) 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 Obiectiv Specific (OS) Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Tip de proiect

– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale

– activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.

– promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;

– activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Categorii de beneficiari

– IMM non-agricole din mediul urban cu istoric de minim 1 an

– întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural cu istoric de minim 1 an

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

Grant:

– Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro

– Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro

Credit cu grant

– Valoare minimă eligibilă: 1 mil euro

– Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții (PI) 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

A. Eficiența energetică a clădirilor publice:

– îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

– reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

– realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

B. Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale:

– îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;

– reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.

– modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

– implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);

– realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

C. Investiții în iluminatul public:

– înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;

– achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

– extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

– utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);

– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;

– realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari

A. autoritățile publice centrale, precum și autoritățile și instituțiile publice locale. (urban/rural)
B. autoritățile publice locale din mediul urban în parteneriat/ ca reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. (urban)
C. autoritățile publice locale. (urban)

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

Eficiența energetică a clădirilor publice:

– Valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro

– Valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 25 mil euro

Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

– Valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro

– Valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 5 mil euro

Investiții în iluminatul public

– Valoare minimă eligibil: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

Prioritatea de investiții (PI) 3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Obiectiv Specific (OS) 3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.);
Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.);
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).
Categorii de beneficiari

– Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR.

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibil: 100 000 euro

– Valoare maximă eligibilă :

5 milioane euro pentru orașe și municipii cu o populaţie sub 20.000 locuitori (INS 2012)
10 milioane euro pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 locuitori(INS 2012)
20 mil euro pentru Municipiile Tulcea și București

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Prioritatea de investiții (PI) 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

 Obiectiv Specific (OS) Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziţionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.)
Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. )
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2);
Categorii de beneficiari

– Unităţile Administrativ-Teritoriale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) reprezentate de municipiile reședință de județ (inclusiv în parteneriat cu localitățile din zona funcțională urbană) – fara regiunea Bucuresti-Ilfov si Mun. Tulcea

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă : 20 mil euro

Prioritatea de investiții (PI) 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 Obiectiv Specific (OS) Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ

Tip de proiect

– demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

– realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

– amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);

– crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

– instalare Wi-Fi în spațiile publice;

– dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);

– modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Categorii de beneficiari

– Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), fara regiunea Bucuresti-Ilfov si Mun. Tulcea

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă :100 000 euro

Valoare totală a proiectului : 5 mil euro

Prioritatea de investiții (PI) 4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

 Obiectiv Specific (OS) Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Tip de proiect

– Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);

– Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;

– Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);

– Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.

Categorii de beneficiari

– Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană),fara regiunea Bucuresti-Ilfov si Mun. Tucea

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă 100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Prioritate de investiții (PI) 4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 Obiectiv Specific (OS)

– Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;

– Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Tip de proiect

– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);

– construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Categorii de beneficiari

– Autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), fara regiunea Bucuresti-Ilfov si Mun. Tulcea

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 7 mil euro

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

Prioritatea de investiții (PI) 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 Obiectiv Specific (OS) Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;

Tip de proiect

– Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

– Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

– Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

– Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

– Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

– Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Categorii de beneficiari

– autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă 100 000 euro

– Valoarea maximă a proiectuluiprivind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro.

În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

Prioritatea de investiții (PI) 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 Obiectiv Specific (OS) Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București

Tip de proiect

– demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

– realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

– amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);

– crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

– instalare Wi-Fi în spațiile publice;

– dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);

– modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Categorii de beneficiari

– Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;

Prioritatea de investiții (PI) 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

 Obiectiv Specific (OS) Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene

Tip de proiect

– modernizarea şi reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.

– construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.

– construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

– construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.

– realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee pietonale și piste pentru biciclişti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică

– realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc

Categorii de beneficiari

– UAT judeţ

– Parteneriate între UAT-uri ((UAT judeţ şi UAT judeţ/oraş/municipiu/comună

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă: 1 mil euro

– Valoare maximă eligibilă: 50 mil euro*

*cu exceptia proiectelor realizate în parteneriat pe teritoriul mai multor județe unde valoare maximă eligibilă este de 69, 5 mil. euro

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;

Prioritatea de investiții (PI) 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Tip de proiect

– Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament)

– Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

– Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;

– Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice

– Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Categorii de beneficiari(urban/rural fara regiunea Bucuresti-Ilfov)

– unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

– parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;

Prioritatea de investiții (PI) 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

 Obiectiv Specific (OS)

– Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

– Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

– Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Tip de proiect

– construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale

– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente

– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe

– construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale

– reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)

– construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Categorii de beneficiari (urban/rural fara regiunea Bucuresti-Ilfov)

– Unităţi administrativ

– Teritoriale (APL)

– parteneriate între acestea şi Ministerul Sănătății

– Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii

– parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro

– Valoare maximă eligibilă : 17 mil euro

Cu excepţia componentei privind spitalele regionale care sunt proiecte majore

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;

Prioritatea de investiții (PI) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

 Obiectiv Specific (OS) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Tip de proiect

– investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

– investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;

– investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

– investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:

construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
– crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

– construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Categorii de beneficiari(urban)

– Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție..

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

Prioritatea de investiții (PI) 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Tip de proiect

– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)

– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII)

– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Categorii de beneficiari (urban/rural)

– unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale)

– instituţii de învăţământ superior de stat

Limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile a proiectului precum și a valorii maxime a proiectului

– Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 17 mil euro

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară;

Prioritatea de investiții (PI) 11.1. Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

 Obiectiv Specific (OS) Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Tip de proiect

Proiectul major elaborat pentru o implementare în trei faze:

– Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României;

– Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;

– Politici, strategii și management.

Categorii de beneficiari (rural fara regiunea Bucuresti-Ilfov)

ANCPI

Axa prioritară 12: Asistență tehnică.

Prioritatea de investiții (PI) 12.1 Asistentă tehnică

 Obiectiv Specific (OS) Sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional

Tip de proiect

– sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal pentru OI) pentru implementarea diferitelor etape ale POR,

– sprijinirea activităților coordonatorilor de poli;.

Categorii de beneficiari

AM ,OI