POSDRU/110/5.2/G/87164 “TIP&A: Transformare prin Invatare Practica si Antreprenoriat”

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie: 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale

Titlul proiectului: „Rural – TIP&A: Transformare prin Invatare Practica si Antreprenoriat”

Contract nr. POSDRU/110/5.2/G/ 87164

ACHIZITII POSDRU/110/5.2/G/ 87164

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

SC Global Commercium Development SRL, în calitate de Beneficiar, derulează proiectul POSDRU „Rural – TIP&A: Transformare prin Învățare Practică și Antreprenoriat” în cadrul POSDRU, A.P.5. “ Promovarea măsurilor active de ocupare ”, Domeniul 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale” și are ca partener trananțional Hispalis de Formacion s.l. Spania.

Proiectul a demarat la data de 1 iulie 2012 și are o perioadă de implementare de 16 luni, având ca obiectiv general dezvoltarea cadrului de organizare, funcționare și promovare activă a unor structuri și mecanisme operaționale eficiente pentru resursele umane din mediul rural, în vederea facilitării și dezvoltării profesionale și personale, ca principali indicatori de creștere a gradului de sustenabilitate în zonele rurale din județul Ilfov.

Activitățile principale din cadrul acestui proiect sunt:

– Crearea/activarea unei rețele de parteneriate locale și zonale, în vederea asigurării sustenabilității în zonele rurale;

– Realizarea unui studiu cu privire la caracteristicile specifice celor 6 comunități, cu două secțiuni: secțiunea „Comunitatea rurală – repere de dezvoltare și sustenabilitate” care se va concentra pe realizarea unei ”radiografii” pentru fiecare comunitate în parte; secțiunea „Resursa umană în comunitatea rurală” cu focalizare pe identificarea caracteristicilor relevante pentru ocupare, a nevoilor de informare, formare și acces pe piața muncii;

– Elaborarea unui Portofoliu Ocupațional Local la nivelul fiecarei comunități în parte – POL;

– Organizarea/implementarea unui program de formare “Competențe antreprenoriale” pentru 20 persoane din fiecare dintre cele 6 comunități selectate;

– Organizarea/implementarea unui program de formare „Competențe social-civice” pentru 20 de persoane cu cele mai bune rezultate la primul program, cel de dezvoltare competențe antreprenoriale, care vor fi astfel, recompensate, prin înscrierea automată și la acest program de formare;

– Organizarea/derularea câte unui Laborator de Carieră pentru elevi din clase terminale și tineri, in fiecare comunitate;

– Program de dezvoltare antreprenorială implementat în comunitate, ca mecanism de creștere a numărului persoanelor active economic.

Având în vedere retragerea partenerului transnațional Hispalis de Formacion s.l. Spania din proiect și pentru a asigura implementarea în bune condiții a proiectului fără a avea perturbări importante în graficul de activități, SC Global Comercium Development SRL intenționează să stabilească un parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care răspunde cel mai bine cerințelor menționate mai jos.

Partenerul va fi responsabil de următoarele activități:

I. Asigură managementul propriilor activități în cadrul proiectului prin:

– Coordonarea și raportarea activităților pentru care este responsabil în proiect;

– Actualizarea calendarului de proiect şi a planului de lucru;

– Managementul achizițiilor proprii;

– Managementul resurselor umane proprii implicate în proiect;

– Managementul financiar pentru propriul buget alocat în cadrul proiectului.

II. Asigură derularea următoarelor activități şi/sau subactivități:

– organizarea unui schimb de experiență, pentru 6 reprezentanți ai comunităților, în scopul familiarizării cu soluții și moduri de lucru concrete, referitoare la dezvoltarea ocupării locale;

– organizarea unei vizite practice de lucru, pentru 6 beneficiari, în vederea cunoașterii de instrumente și metode concrete de dezvoltare a unei afaceri proprii;

– asigurarea expertizei necesare / lectorilor pentru susținerea de prezentări și alocuțiuni în cadrul evenimentelor proiectului;

– participare la elaborarea studiilor și cercetărilor din cadrul proiectului;

– participare la conferința de lansare și închidere a proiectului.

SC Global Commercium Development SRL invită organizațiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Condiții Generale 2010 și Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 110 mai 2010 și a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte încheierea unui acord de parteneriat și preluarea implementării activităților mai sus menționate. Organizațiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea și capacitatea necesare realizării activităților menționate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări generale şi numărul experţilor, etc).

Calificările solicitate sunt:

– Expertiză în formarea continuă a adulților, cunoaşterea condiţiilor şi nevoilor specifice persoanelor din mediul rural;

– Experienţă în implementarea de proiecte privind formarea profesională finanțate din fonduri europene;

– Experiență în realizarea de studii și analize privind piața muncii și specificul resurselor umane din mediul rural.

Echipa de experți pe termen lung ce va fi implicată în implementarea proiectului este alcătuită din:

– coordonator Partener 1: experiență profesională/pregătire în coordonare proiecte incluziune/categorii dezavantajate – expert tip A;

– expert comunicare (experiență profesională în domeniul comunicării/relații publice, organizare întâlniri și evenimente) – expert tip B;

– expert cercetare / studii (experiență/pregătire în cercetare și analize/instrumente de lucru/metodologii/grupuri dezavantajate) – expert tip A ;

– expert parteneriate și rețele suport (experiență profesională/pregătire ocupare/strategii/lucru cu organizatii si grupuri) – expert tip B.

Drepturile și obligațiile partenerului în cadrul proiectului vor viza în principal:

a) Partenerii se vor consulta cu regularitate și se vor informa reciproc despre progresul activităților derulate. Fiecare partener va furniza copii ale rapoartelor narative si financiare celorlalți parteneri;

b) Să respecte termenele de derulare ale graficului de activităţi al proiectului;

c) Să accepte finanţarea nerambursabilă şi să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi anexele acestuia, instrucţiunilor emise de către AM/OI POSDRU, Ghidul Solicitantului, legislaţia comunitară şi naţională;

d) Să asigure resursele necesare – umane și financiare pentru implementarea proiectului în concordanţă cu Cererea de finanţare, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu;

e) Să consulte Partenerul Principal, dacă este cazul, cu privire la orice aspect survenit în derularea proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia şi să stabilească de comun acord şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare măsurile necesare pentru remediere;

f) Să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare şi Contractul de finanțare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea şi dezvoltarea durabilă;

g) Să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

h) Să comunice în scris Partenerului Principal, cu cel puţin 18 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte ca modificarea să producă efecte, următoarele situaţii:

a. schimbarea adresei sediului social;

b. schimbarea contului special deschis pentru proiect;

c. înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa experților pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului;

d. înlocuirea reprezentantului legal;

e. modificarea planului de implementare a activităților;

f. modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare (având în vedere ambele capitole bugetare implicate în modificare să respecte plafonul de 15%) cu excepția cheltuielilor de tip FEDR și a cheltuielilor generale de administrație, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta, astfel încât Partenerul Principal să efectueze modificarea prin notificări către AM/OI POSDRU în limitele termenelor contractului de finanţare. Orice notificare transmisă de Parteneri către Partenerul Principal, va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzător;

i) Să pună la dispoziţia Partenerului Principal, AM/OI POSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Anti-fraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului în aceleași condiții ca și partenerul principal;

j) Să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic în vederea efectuării verificărilor prevăzute la pct. j). Documentele vor fi uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Partenerul va informa Partenerul Principal în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data demarării proiectului, cu privire la modul în care gestionează documentele cu caracter tehnic şi/sau financiar-contabil ale proiectului, precum şi locaţia arhivării documentelor;

k) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la inchiderea oficiala a POSDRU;

l) Să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate, precum și personalul propriu desemnat în vederea auditării şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, în vederea asigurării unei piste adecvate de audit;

m) Să asigure în implementarea proiectului respectarea prevederilor privind măsurile de informare şi publicitate astfel cum sunt descrise la art. 8 din Contractul de finantare;

n) Să asigure transmiterea către Partenerul Principal de rapoarte lunare privind derularea proiectului şi previziunile activităţilor următoare lunei de raportare, rapoarte care vor respecta termenele şi formatele solicitate de Partenerul Principal. În acest scop, Partenerul Principal are obligaţia transmiterii către Parteneri în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data demarării proiectului a unei notificări care să conţină cerinţele de rapoartare lunară (modele de raportare, termene de raportare, lista documentelor lunare transmise spre verificare/centralizare, etc.)

o) Rapoartele lunare privind utilizarea fondurilor disponibilizate vor fi însoţite de copii ale documentelor justificative aferente plăţilor efectuate, transmise în format electronic, în vederea verificării privind respectarea din partea Partenerilor a realităţii, legalităţii, exactităţii şi regularităţii plăţilor.

p) Să participe, în limita responsabilităţilor, în mod constant şi responsabil, la raportarea stadiului de implementare a proiectului prin transmiterea de informaţii şi de date pentru elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare in conformitate cu prevederile Contractului de finantare şi instrucţiunilor transmise de AM/OIPOSDRU.

Pentru activitaţile desfăşurate în conformitate cu cele de mai sus, Partenerul are alocat un buget de 521.548 lei din care o cofinanțare de 26.077,4 lei.

În baza scrisorilor de interes primite în care se va prezenta de o manieră detaliată propunerea unei metodologii de implementare a activităților pentru care sunt responsabili, descrierea expertizei / calificărilor și capacității necesare realizării activităților menționate, precum și în baza CV-ului experților va fi selectată organizaţia care răspunde cel mai bine cerinţelor mai sus menţionate.

Contact:

SC Global Commercium Development SRL

Adresă: Str. Clucerului nr. 55, etaj 3, ap. 7-9, Bucureşti, sector 1

Tel: +40 31 805 24 00; fax: +40 21 805 24 01

E-mail: info@globalcommercium.ro

Scrisorile de Interes și CV-urile experților trebuie depuse, în limba română, la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 9 noiembrie 2012, ora 15.00. CV-urile experților vor fi însoțite de copii conforme cu originalulul după documentele care atestă competențele și experiența profesională.

București, 2 noiembrie 2012

Titlu Proiect:   TIP&A: Transformare prin Invatare Practica si Antreprenoriat

Id Proiect:   POSDRU/110/5.2/G/87164

Partener:    Hispalis de Formacion s.l

Rol GCD în proiect:  Beneficiar

Perioada de implementare:  iulie 2012 – noiembrie 2013

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

    Obiectivul general: dezvoltarea cadrului de organizare, functionare si promovare activa a unor structuri si mecanisme operationale eficiente pentru resursele umane din mediul rural, in vederea facilitarii ocuparii si dezvoltarii profesionale si personale, ca principali vectori de crestere a gradului de sustenabilitate in zonele rurale, in judetul Ilfov. Astfel, persoanele vulnerabile din comunitati vor avea acces facil la diverse informatii cu privire la situatia actuala a pietei muncii in plan local si evolutia ocupatiilor si a perspectivelor economiei in zona respectiva, dar si un set de deprinderi si competente formate, competente cheie, transversale (antreprenoriale, cele sociale si civice), comune mai multor ocupatii, facilitandu-se mobilitatea ocupationala si initiativa locala.

Activităţile proiectului

Obiectivele specifice derivate sunt urmatoarele:

1. Dezvoltarea unor retele de parteneriat la nivel local si zonal, in 6 comunitati rurale selectate, pentru a creste gradul de acces la resurse de ocupare si angajabilitate a persoanelor dezavantajate.

2. Imbunatatirea gradului de cunoastere a situatiei existente si potentialului de dezvoltare a comunitatilor rurale, din perspectiva ocuparii si a oportunitatilor de initiere de afaceri si activitati economice, in sectoare non-agricole.

3. Cresterea gradului de integrare socio-profesionala pentru cel putin 120 de persoane, prin programe integrate de dezvoltare competente practice.

4. Cresterea numarului de persoane care demareaza afaceri sau activitati independente in domenii non-agricole in mediul rural si imbunatatirea culturii antreprenoriale, ca element de baza in asigurarea sustenabilitatii zonelor rurale vizate

Rezultate anticipate

Crearea unei retele de parteneriate locale si zonale, in vederea asigurarii sustenabilitatii in zonele rurale.

Realizarea unei analize multidimensionala a potentialului de dezvoltare a comunitatilor rurale vizate, realizata.

Realizarea de programe integrate de dezvoltare/stimulare competente, precum si consiliere si suport pentru dezvoltare personala/comunitara

Crearea unui program de dezvoltare antreprenoriala implementat in comunitate, ca mecanism de crestere a numarului persoanelor active economic.

Organizarea de evenimente de informare/publicitate a activitatilor, beneficiarilor si rezultatelor proiectului realizate.

 

Bugetul alocat: 1.220.552 lei
www.rural-ilfov.ro