Management de proiect

management de proiect

Global Commercium Development acordă consultanţă şi asistenţă tehnică beneficiarilor de finanţări nerambursabile pentru îndeplinirea responsabilităţilor acestora privind managementul de proiect, raportarea activităţilor şi a tuturor informaţiilor relevante către Autoritatea de Management / Organismele de implementare.

Global Commercium Development asigura servicii de management de proiect care pot consta, dupa caz, in:

 • Realizarea managementului integrator al proiectului;
 • Elaborarea procedurilor de management de proiect, dintre care mentionam: procedura pentru organizarea si functionarea echipei, procedura de comunicare, procedura de planificare a activitatilor, procedura de monitorizare, procedura de evaluare, procedura de raportare, procedura pentru asigurarea fluxului financiar, procedura pentru realizarea achizitiilor, procedura de evaluare a riscurilor, procedura de control, procedura de arhivare fizica si electronica, procedura de selectie si altele, dupa caz;
 • Asigurarea managementului Contractului de Finantare;
 • Planificarea activităţilor proiectului pentru implementarea Contractului de Finanţare;
 • Asigurarea activităţilor de management financiar pentru îndeplinirea de către Beneficiar a tuturor obligaţiilor si condiţiilor prevăzute în Contractul de finanţare;
 • Monitorizarea, evaluarea si raportarea tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, inclusiv accentul pe realizarea livrabilelor;
 • Monitorizarea respectării activităţilor din graficul de implementare in conformitate cu acesta;
 • Evaluarea proiectului in etape si propunerea de recomandari pentru a asigura indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor propusi;
 • Asigurarea de sprijin pentru derularea activităţilor de informare si promovare din cadrul proiectului;
 • Coordonarea comunicării intre toţi partenerii proiectului;
 • Asigurarea suportului in elaborarea documentatiilor de atribuire pentru toate contractele din proiect (contracte servicii/ furnizare de produse, indispensabile bunei implementari a proiectului), conform legislatiei in vigoare si a instructiunilor din Contractul de Finantare;
 • Asigurarea managementului contractelor;
 • Acordarea de asistenţă pentru furnizarea răspunsurilor de clarificare pe durata derulării procedurilor de achiziţie publică
 • Menţinerea contactului permanent cu Organismul finantator;
 • Asistarea echipei de proiect desemnate de solicitant/partener prin participarea cu experţii solicitaţi conform cerinţelor, la implementarea tuturor activităţilor din proiect;
 • Elaborarea si redactarea graficelor de rambursare, cererilor de rambursare, cererilor de plata, cererilor de lichidare şi a rapoartelor de progres;
 • Elaborarea si redactarea propunerilor de modificari contractuale, pe durata implementarii proiectului, acte aditionale, notificari;
 • Elaborarea si redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite de la Organismul finantator cu privire la aspecte tehnice sau financiare aferente proiectului;
 • Urmărirea progresului conform planului de proiect şi raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;
 • Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calităţii;
 • Asigurarea de suport  beneficiarului în toate aspectele tehnice, financiare si administrative ale proiectului;
 • Asigurarea expertilor solicitati la sediul beneficiarului, conform cerinţelor.

Lista activităţilor nu este limitativă, Global Commercium Development urmând să acorde tot sprijinul posibil pentru îndeplinirea rezultatelor aşteptate.