POC

POC

Programul Operational Competitivitate (POC) sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce privește pe de o parte sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, poziționandu‐se astfel ca un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate.

Domeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul Strategiei Nationale de Cercetare Inovare 2014 – 2020 si care vor fi sustinute prin POC sunt:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
 • Energie, mediu și schimbări climatice;
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Serviciile pe care le ofera Global Commercium Development in vederea accesarii fondurilor din POC 2014 – 2020

1. Evaluarea oportunităților de finanțare

 • Identificarea oportunităților de finaţare și soluțiilor pentru obținerea finanțării nerambursabile.
 • Analiza eligibilității solicitantului și a activitaţilor proiectului.
 • Evaluarea criteriilor obligatorii şi formularea recomandărilor in vederea sporirii şanselor de reusită a proiectului.

2. Elaborarea documentației specifice

 • Realizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie (SF/DALI) in conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
 • Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu
 • Elaborarea Studiului de Piata
 • List StyleElaborarea Studiului de ImpactList Style
 • Elaborarea Planului de Afaceri.
 • Elaborarea Proiectiilor Financiare
 • Elaborarea Cereri de Finanțare;
 • Pregătirea documentelor anexe la Cererea de Finanţare, in forma solicitată de finanţator.
 • Intocmirea şi depunerea dosarului de finanţare.

3. Implementarea proiectelor

 • Consultanță pe toata perioada implementării proiectului;
 • Pregătirea dosarelor de achiziţii publice.
 • Pregătirea rapoartelor de activitate şi monitorizare.
 • Întocmirea dosarelor pentru rambursare: cererilor de plată / cererilor de rambursare;
 • Rapoarte intermediare și finale;

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Prioritatea de investiții 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general:

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

 Sectiunea A Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Obiectiv Specific (OS)

– Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a întreprinderilor

– Creșterea investițiilor private în CDI.

Tip de proiect:

– Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;

– Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;

– Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Categorii de beneficiari:

– Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care au activitatea de CD menționată în statut. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici (în această categori fiind incluse și microîntreprinderile)

– Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, care au activitatea de CD menționată în statut

– Entităţi cu personalitate juridică constituite conform reglementărilor specifice similare celor menționate la punctele a) și b), din alte state membre UE.

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

– min 4.500.000 lei – max. 90.000.000 lei.

Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși:

– 22.500.000 lei în Municipiul București

– 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov

– 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Sectiunea B Tip de proiect: Clustere de inovare

Obiectiv Specific (OS)

– Creșterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul clusterelor de inovare

– Creșterea competitivităţii economice a clusterelor de inovare și crearea de noi locuri de muncă

Tip de proiect:

– Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);

– Activități de inovare în clustere(obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);

– Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționăriiclusterelor (animarea și promovarea clusterului, gestionarea instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe).

Categorii de beneficiari:

– Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000

SAU

– un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la această competiție în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare ca:

Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990
Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior de stat acreditată
Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007
Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

– min. 4.500.000 lei şi max. 30.00.000 lei (dacă proiectul nu conține activități de inovare pentru cluster)

– min. 4.500.000 lei şi max. 20.000.000 lei (dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster)

Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care care proiectul conține activități de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

Sectiunea F Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități

Obiectiv Specific (OS) Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a instituțiilor publice de cercetare, în domenii de specializare inteligentă și sănătate, prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare de cercetare

Tip de proiect:

– Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul instituției) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

– Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).

Categorii de beneficiari:

Instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică și a căror performanță instituțională a fost evaluată obținând calificativul:

– “A+” sau “A” pentru institute CD, conform prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare,

– “Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau “Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

– Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze dedate europene și internationale

Obiectiv Specific (OS) Creșterea capacității de CDI in domeniile de specializare inteligentă și în sănătate

Tip de proiect:

– Proiecte de tip GRID

– Proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet prin realizarea buclelor locale și conectarea cât mai multor instituţii de cercetare; realizarea unei conexiuni de mare viteză la infrastructura UE; migrarea la capacităţi de mare viteză etc.

– Proiect pentru continuarea asigurării accesului la literatura internațională științifică de cercetare prin abonarea la principalele surse/baze de date internaționale, pentru rețeaua de universități publice, institute naționale de CD și biblioteci centrale universitare.

Categorii de beneficiari:

– Organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ superior) – pentru proiectele de tip GRID

– Agenția de Administrare a RoEduNet – pentru proiectul dedicat continuarii dezvoltarii RoEduNet

ANELIS PLUS pentru proiectul dedicat accesului cercetătorilor la bazele de date științifice internaționale.

Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale

Obiectiv Specific (OS) Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE.

Tip de proiect:

– Proiecte pentru catedre ERA – „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeană a Cercetării) au scopul de a atrage cadre universitare de renume în instituții care prezintă potențial de cercetare de excelență, pentru a sprijini aceste instituții să-și deblocheze potențialul, creând în felul acesta o bază pentru CDI în ERA.

– Proiecte de ”teaming” între instituţii de cercetare puternice și instituţii de cercetare cu potenţial de excelenţă din regiunile cu performanțe scăzute în domeniul CDI vor conduce la îmbunătățirea centrelor de excelență din regiunile mai slab dezvoltate ale României.

– Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru sprijinirea elaborării propunerilor de proiecte CD pentru Orizont 2020 sau alte programe internaționale, în scopul creşterii ratei de succes a acestora.

Categorii de beneficiari:

Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI.

Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Sectiunea E Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Obiectiv Specific (OS)

– Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE

– Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic

Tip de proiect:

– crearea de nuclee de competenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituţii CD, al unei universităţi sau al unei întreprinderi gazdă cu activitate CD, prin atragerea de specialişti din străinătate, de orice naţionalitate, cu competenţă recunoscută.

Categorii de beneficiari:

– Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea (C-D),

– Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut. Este considerată întreprindere orice entitate cu personalitate juridică, ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică şi dimensiunea acesteia.

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

– Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate nu poate depăşi echivalentul în lei a 2 milioane de euro.

Prioritatea de investiții 1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă:

Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

 Sectiunea C – Intreprinderi inovataoare de tip start-up si spin-off

Obiectiv Specific (OS)

– Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Tip de proiect:

– realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării

Categorii de beneficiari:

– Start-up-uri : întreprindere,infiintata in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului

– Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

– Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

 Sectiunea G – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Obiectiv Specific (OS)

– creșterea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare publice (instituţii de învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare)

– dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute

Tip de proiect:

– Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Categorii de beneficiari:

– institute naţionale de cercetare-dezvoltare,

– instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare,

– institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură,

– alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public,

– centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale,

– institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome,

– alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltare

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei şi 13.500.000 lei.

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate:

Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

 Obiectiv Specific (OS) Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză

Tip de proiect:

– proiecte de infrastructură de comunicații electronice

Categorii de beneficiari:

Autoritatea publica centrala cu responsabilități în domeniu TIC

Prioritatea de investiții 2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC:

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Tip de proiect:

– Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;

– Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Categorii de beneficiari:

– Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

– sau

– Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

– sau

– Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect:

valoarea maxima a finanţării nerambursabile este de 3.240.000 lei (pentru cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Tip de proiect:

– Dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de monitorizare a tranzacţiilor online.

– Acordarea de certificate de încredere magazinelor online, prin susţinerea organismelor de piaţă de certificare

Categorii de beneficiari:

Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilitate în domeniul TIC și alte autorități publice cu atribuții în reglementarea în domeniul comunicațiilor, protecția consumatorului, supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal.

Prioritatea de investiții 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning:

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare

1. E-guvernare – evenimente de viață

Tip de interventii:

– Intervențiile în cadrul POC vor viza întreg necesarul de infrastructură pentru crearea și activarea de servicii e-guvernare la nivel IV de sofisticare (36 EV predefinite, grupate după logica acțiunii de dezvoltare/implementare potrivit responsabilităților administrative existente urmărind eficiența operațională).

– Implementarea serviciilor e-guvernare de tip 2.0 presupune un cumul de intervenții care includ interoperabilitate, Cloud Computing, Media Sociale, Open Data și Big Data în cadrul unor proiecte strategice integrate care au în vedere și CNI.

2. Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Acţiunile POC vizează:

– Crearea/dezvoltarea infrastructurii IT specifice Cloud-ului, comună tuturor organizațiilor din sectorul public

– Achiziția/punerea în funcțiune a unor componente/servicii ce formează infrastructura centrală

– Consolidare/crearea platformelor de socializare online și a centrelor de date

3. Open data și Big data

Acţiunile POC vizează:

Open data

– Concentrarea într-o singură platformă la nivel naţional a datelor deschise furnizate de instituţiile publice

– Dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem electronic şi/sau fizic – de colectare a datelor relevante

– Asigurarea securităţii serverelor şi asigurarea unui backup

Big Data

– Echipamentul hardware și aplicațiile software adecvate pentru comunicaţii (preluare/stocare/analiză avansată a informaţiilor/raportare si emitere

– alerte/avertizări)

– Securitatea la nivelul echipamentelor hardware şi software

Categorii de beneficiari:

Autorități ale administrației publice centrale care gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate intre aceste institutii publice

Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea gradului de utilizare a Internetului

Tip de interventii:

– Constituirea şi operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională

– Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente

– Dezvoltarea de aplicaţii destinate asigurării securităţii cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes national

– Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware

– Dezvoltarea entităților CERT în sectorul public și privat

– Crearea cadrului necesar realizării de audit-uri de securitate

Categorii de beneficiari:

Entități CERT, autorități publice centrale cu responsabilități în domeniul securității cibernetice

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură

 Obiectiv Specific (OS) Creșterea gradului de utilizare a Internetului

1. E-educație

Tip de interventii:

– Realizarea Platformei școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii școlare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic, precum și a altor programe naționale (rețele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare – învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului)

– Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot

– Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate în școlile gimnaziale

Categorii de beneficiari:

– Autoritățile administrației publice cu responsabilităţi în domeniile educație și TIC

2. E-incluziune

Tip de interventii:

– alfabetizarea digitală în comunitățile vulnerabile şi dezvoltarea competențelor digitale ca instrument de combatere a excluziunii

Categorii de beneficiari:

– Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile incluziunii sociale și TIC

3. E-sănătate

Tip de interventii:

– Intervențiile în cadrul POC vor viza asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic al sănătăţii şi telemedicinei.

Categorii de beneficiari:

– Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile sănătate și TIC

4. E-cultură

Tip de interventii:

– implementarea de instrumente de digitizare avansate și ușor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicații specifice de

– expunere pe dispozitive mobile)

– digitizarea și expunerea on-line de produse culturale analogice

– maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuția la Europeana

Categorii de beneficiari:

Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile cultură și TIC