POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79707 “Formarea profesionala continua in sprijinul cresterii eficientei, utilitatii, responsabilitatii si organizarii angajatilor de pe piata europeana a muncii (FPC – EURO)”

Titlu Proiect:     Formarea profesională continuă în sprijinul cresterii eficientei, utilitatii, responsabilitatii si organizarii angajatilor de pe piata europeana a muncii (FPC – EURO)

Id Proiect:   79707

Parteneri:     CONSULTING 2000 Y PIC

Rol GCD în proiect:  Beneficiar

#Perioada de implementare:  #

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Bugetul alocat   2.015.700 lei

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea si dezvoltarea beneficiilor actului de FPC in randul angajatilor, a managerilor si a tuturor entitatilor interesate de imbunatatirea formarii profesionale continue a grupului-tintă, cu ajutorul crearii si implementarii eficiente a unor tehnici, instrumente si metodologii inovative de predare/invatare pentru calificare/recalificare. Astfel, se vor promova beneficiile si accesul a 150 de persoane (angajati) la programe de FPC, validate prin certificate de calificare/recalificare pe 24 de meserii reprezentative; 200 de angajati vor beneficia de activitatile de consiliere profesionala si 30 de manageri vor beneficia de activitatile de informare, constientizare si mediatizare a actului de FPC.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

A1. Pregatirea cadrului de implementare a proiectului:  definirea sarcinilor si a responsabilitatilor tuturor celor implicati in proiect, stabilirea regulilor de colaborare intre parteneri, elaborarea unui plan de implementare cuprinzand toate activitatile detaliate si indicatorii specifici pentru intregul proiect.

A2. Achizitii:presupune dotarile ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului,necesare atat crearii si dotarii centrului,cat si implementarii celorlalte activitati.

A3. Activitati de informare si publicitate

A4. Dezvoltare platforma informatica si baza de date: proiectarea si implementarea unei platforme informatice (« Conso-FPC ») care va contine si o baza de date cu ajutorul careia se va asigura un management modern si eficient al accesului si participarii in cadrul FPC,baza de date ce va fi conectata la o retea relevanta de furnizori de FPC,atat interni cat si internationali si care va crea posibilitatea inscrierii gratuite a tuturor celor interesati in promovarea FPC. Baza de date va fi destinata activitatilor de calificare/recalificare,prin administrarea informatiilor despre angajati (cursanti) si despre formatorii de FPC; platforma informatica permite eficientizarea aplicarii procedurilor de selectie si de evaluare existente,oferind in acelasi timp cursantilor combinarea instruirii condusa de formator cu un sistem de instruire la distanta usor de abordat,eficient si flexibil (formare de tip „blended learning”); acest sistem va facilita inclusiv realizarea de analize si studii cuprinzand informatii relevante pentru dezvoltarea FPC.

A5. Activitati de consiliere si orientare in cariera:se vor derula cu precadere in cadrul centrului de consiliere,informare si orientare in cariera:

A6. Realizarea unui studiu, a unei metodologii a FPC si a unui ghid, care vor avea drept obiectiv imbunatatirea accesului si participarii la FPC, anticipand evolutia competentelor de formare, depistand nevoile concrete ale grupului-tinta,corelate cu nevoile tuturor membrilor societatii de a avea acces la o formare continua de calitate,oferind studii de impact și analizand evolutia cererii ai a ofertei de formare profesionala continua. Studiul, metodologia si ghidul vor servi la stabilirea dificultatilor in materie de FPC si vor oferi solutii concrete prin care accesul si participarea la FPC vor spori.Toate aceste 3 analize se vor realiza in urma activitatilor de informare si publicitate si pe baza problemelor si a necesitatilor identificate in urma activitatilor de consiliere si orientare in cariera.

A7. Activitati de autorizare pentru furnizarea de FPC, care presupun activitati de autorizare a programelor de formare profesionala continua plecand de la nevoile grupului-tinta identificat prin A6 si tinand cont de rezultatele si concluziile privind identificarea cursurilor de calificare/recalificare la care s-a ajuns in urma studiului de la subactivitatea A.6.1.

A8. Cursuri de calificare si recalificare a angajatilor

A9. Introducerea unor module privind managementul formării profesionale continue în programele de pregatire a grupului tintă: presupune introducerea pentru grupul tinta a unor module privind managementul formarii profesionale continue, ce vor completa formarea de baza (cursurile de calificare/recalificare) cu teme de actualitate ce privesc obiectivele orizontale ale proiectului. Aceste activitati au natura inovatoare, vor fi certificate si sprijina grupul tinta in dobandirea unor noi competente. Vor fi tratate,cu titlu de exemplu, următoarele module: managementul calitatii; managementul timpului; evaluarea riscurilor; medierea relațiilor de muncă;managementul resurselor informatice (cursuri introductive de operare pe calculator,baze de date,internet,etc.);managementul relatiilor pe orizontala (colegiale) și verticala (relatia subaltern-superior) în cadrul unei întreprinderi;managementul conflictelor; cursuri de comunicare;elemente de birotica;notiuni elementare de limbi straine (competente de limba engleza,limba franceza,etc.);orientare profesionala,etc. Modulele de pregatire se vor desfasura lunar,pe baza unor teme bine definite,cuprinzand suport de curs,prezentari powerpoint, exemple de buna practica,etc. La sfarsitul fiecarui modul vor avea loc activitati de testare, evaluare si certificare a cunostintelor obtinute.

A10. Introducerea unor sesiuni de formare specifica si transversala in egalitatea de gen si oportunitati,prevenirea riscurilor,respectarea diversitatii,dezvoltarea durabila,securitatea si sanatatea la locul de munca si sensibilizarea cu privire la mediul inconjurator: presupune introducerea a doua sesiuni specifice cu durata de 6 ore fiecare, cu caracter inovator, sesiuni ce vor facilita accesul si participarea angajatilor la FPC.

A11. Organizarea unui seminar si a unei conferinte in domeniul informarii asupra accesului si participarii la FPC, constientizarii importantei actului de FPC si asigurarii calitatii FPC, evenimente la care vor fi oferite informatii relevante si se vor prezenta exemple de buna practica in domeniul FPC ce vor servi drept repere pentru toti actorii implicati in cadrul proiectului: angajati calificati/recalificati, angajati consiliati, dar mai ales manageri.

A12. Coordonarea (managementul) si monitorizarea implementarii proiectului presupune: -coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului; -contabilizare distincta si salarizare; -raportari tehnice si financiare,cereri de prefinantare si rambursare; -auditarea externa, activitate ce va fi subcontractata; -arhivarea documentelor,etc.

REZULTATE

-calificarea/recalificarea a 150 angajati ce fac parte din grupul tinta al proiectului

-furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera a 200 de angajati

-informarea,constientizarea si mediatizarea actului de FPC in randul a 30 de manageri

-1 slogan,1 logo si 1 website al proiectului

-1 platforma informatica

-1 baza de date

– peste 4.000 de materiale de difuzare

-1 campanie de constientizare,informare si publicitate

-1 centru de consiliere,informare si orientare in cariera -peste 500 de chestionare,interviuri,discutii si prezentari de solutii

-1 seminar de schimb de experienta si modele de bune practici

-10 suporturi de curs pentru cele 10 module lunare de managementul formarii profesionale continue

-10 cursuri privind managementul formarii profesionale continue

-2 suporturi de curs si 2 sesiuni de formare specifica si transversala in egalitatea de gen si oportunitati,prevenirea riscurilor,respectarea diversitatii,dezvoltarea durabila,securitatea si sanatatea la locul de munca si sensibilizarea cu privire la mediul inconjurator, ce vor sprijini accesul si participarea angajatilor la FPC

-1 set de materiale-suport pentru seminar si 1 set de materiale-suport pentru conferinta în domeniul informarii asupra accesului si participarii la FPC, constientizarii importantei actului de FPC si asigurarii calitatii FPC

-1 seminar si o conferinta vizand informarea asupra accesului si participarii la FPC, constientizarea importantei actului de FPC si asigurarea calitatii FPC

-1 studiu asupra accesului si participarii la formare profesionala continua.

-1 metodologie a FPC.

-1 ghid practic al FPC.

-elaborarea a 10 programe de FPC pentru cursurile de calificare si a 10 programe de FPC pentru cursurile de recalificare.

-elaborarea a 10 materiale-suport pentru cursurile de calificare si a 10 materiale-suport pentru cursurile de recalificare.

-autorizarea a 10 programe de FPC pentru cursurile de calificare si a 10 programe de FPC pentru cursurile de recalificare.

-10 module de cursuri de calificare care vor ajuta la dezvoltarea competentelor de baza,de natura sociala si civica;

-10 module de cursuri de recalificare care vor ajuta la dezvoltarea competentelor complementare,de natura antreprenoriala;

-1 brosura ce va cuprinde rezultatele cursurilor,notiunile privind transferul de bune practici si schimburile de experienta in materie de calificare/recalificare si FPC;

-1 workshop sustinut in strainatate de partenerul transnational prin intermediul caruia vor fi evidentiate bunele practici la nivel european in materie de FPC si se va asigura schimbul de experienta si prezentarea povestilor de succes in domeniul FPC de catre furnizori de FPC cu experienta in domeniu.
www.fpceuro.ro