SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT – custode al Ariei Speciale de Protecţie Avifaunistica Elesteele Jijiei si Miletinului

Date generale

Aria specială de protectie avifaunistică Eleșteiele Jijiei și Miletinului a fost declarată a arie de protecție specială avifaunistică în 2007.  Este situată în Câmpia Jijiei ce ține de Podișul Moldovenesc, în nord – estul județului Iași, ocupând teritoriul comunelor Andrieșeni, Coarnele Caprei, Focuri, Gropnița, Movileni, Popricani, Probota, Șipote, Trifești, Țigănași, Victoria  și Vlădeni. Aria specială are o suprafață de 18.990 hectare.

Este o zonă umedă cu numeroase râuri, lacuri, mlaștini și turbării. Mai există teren arabil și pășuni. Factorii de mediu asigură condiții bune de hrană, cuibărit și viețuire  pentru mai multe specii de păsări migratoare.

Responsabilitatile custodelui

SC Global Commercium Development a semnat convenția de custodie a Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică Eleşteiele Jijiei şi Miletinului în luna martie 2014. Prim semnarea acelui document firma și-a asumat o serie de responsabilități, printre care enumerăm:

– elaborarea planului de management
– instruirea persoanelor implicate în activitatea de custodie
– derularea de acțiuni de conștientizare și informare a populației locale
– monitorizarea speciilor și habitatelor naturale
– cartarea habitatelor
– elaborarea regulamentului ariei protejate

– administrarea ariei în baza convenției de custodie, a legilor în vigoare, a planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate;
– asigurarea unui buget care să permită administrarea
– asigurarea protecției ariei protejate și a valorilor patrimoniului natural

Scopul custodiei

Luarea in custodie a ariei speciale de protectie avifaunistica are ca scop conservarea, menținerea și readucerea în stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice.

Obiective principale

 Prin luarea în custodie a ariei speciale de protecție avifaunistică, firma SC Global Commercium și-a propus următoarele obiective:

1. Conservarea terenurilor, a speciilor și varietăților genetice

2. Eliminarea activităților ostile

3. Turism și recreere

Obiective secundare

Pe langa obiectivele principale anterior menționate, firma și-a propus și obiective secundare a căror îndeplinire să contribuie la atingerea obiectivelor principale. Dintre acestea enumerăm:

1. Cercetare științifică

2. Protecția zonelor sălbatice

3. Protecția specificului natural

4. Educație și instruire

Situatia existentă

 O bună administrare a ariei speciale de protecție avifaunistică, necesită o bună cunoaștere a situației existente, deoarece astfel pot fi identificați și atenuați factorii de risc ce pot apare în derularea activităților. În acest sens iată câteva date sumare despre zonă:

Principalele biotopuri sunt:

  1. Teren arabil 34,3%
  2. Pășuni  38,4%
  3. Păduri de foioase 2,3 %
  4. Mlaștini 6,4%
  5. Cursuri de apă 3,1%
  6. Ape stătătoare 10,4%

Forma de proprietate are următoarea structură

–       55% proprietate privată

–       45% proprietate de stat

Cadrul geografic

Constă într-o zonă umedă cu lacuri, bălți, heleșteie, canale și albii de râu

Importanța zonei provine din varietatea faunei:

–       Pești, amfibieni, reptile: zvârluga, tritonul cu creastă, țestoasa de apă, etc.

–       Avifaună:  205 specii de păsări din care 117 cuibăresc aici

Zona prezinta si o importanta economica:

–       Lacuri valorificate piscicol

–       Alimentare cu apă a localităților

Unele activități economice au impact negativ  asupra faunei și în special asupra păsărilor:

–          Braconaj,

–          Management piscicol (deranjează cuibăritul)

–          Pășunat (alungă păsările de țărm)

–          Agricultura (prin utilizarea pesticidelor și insecticidelor – intoxicarea păsărilor)

–          Turism și pescuit sportiv

Planul de acțiune al custodelui

 Prin semnarea conventiei de custodie SC Global Commercium și-a asumat desfășurarea unei serii de activități în aria specială de protecție avifaunistică. Aceste activități sunt cuprinse în planul de acțiune, care este parte integrantă a Planului de management al ariei.

Enumerăm câteva din activitățile din planul de acțiune și care vor fi implementate în viitor:

1. Conservarea diversității biologice și a elementelor de peisaj

–          Actualizarea bazei de date cu speciile de floră și faună

–          Actualizarea informației privind habitatele

–          Identificarea de specii țintă pentru conservare

–          Impunerea de restricții privind colectarea speciilor

–          Controlul activităților de recoltare/colectare și comercializare a speciilor de floră și faună

–          Delimitarea de zone prioritare

–          Evaluarea anuală a mărimii, structurii și dinamicii populațiilor

–          Monitorizarea și managementul bolilor infecțioase

2. Dezvoltarea durabilă a comunităților umane

–          Dezvoltarea unui mecanism de acordare a compensațiilor pentru proprietari de terenuri

–          Intervenții adecvate asupra fondului forestier în situații de risc natural sau antropic

–          Revizuirea prevederilor contractelor de administrare a fondurilor de vânătoare

–          Acțiuni de reabilitare a infrastructurii turistice

–          Dezvoltarea de mecanisme de control al activităților turistice

3. Activități de educație, conștientizare și informare

–          Asigurarea educației ecologice

–          Realizarea unui calendar anual de activități de informare și educație

–          Promovarea activităților de voluntariat

4. Administrarea ariei speciale

– organizarea de întâlniri între reprezentanți ai instituțiilor implicate și    reprezentanți ai proprietarilor de terenuri

5. Promovarea cercetării științifice

–          Corelarea activităților de cercetare științifică cu acțiunile planului de management

–          Dezvoltarea planificată și controlată a activităților de cercetare științifică

–          Dezvoltarea de stații de monitorizare a diferitelor componente de mediu

Stimularea obținerii de fonduri pentru dezvoltarea activităților de cercetare

LISTA TARIFE SERVICII ARIE PROTEJATA MAI 2014

 [stextbox id=”info”]

1. Tarif vizitare 3 lei/pers*

2. Servicii parcare 10 lei/autoturism

3. Campare 10 lei/zi

4. Închiriere cort 13 lei/loc/24 ore

5. Închiriere sac de dormit 10 lei/loc/24 ore

6. Servicii comerciale 50 lei/zi

7. Tarif filmare în scop comercial 600 lei/zi

8. Închiriere generator 10 lei/ora

9. Tarif fotografiere în scop comercial 350 lei/zi

10. Servicii ghidaj turistic 25 lei /zi/grup (3 pers)

11. Observații faună 20 lei pers/zi

12. Imprimare fotografii (până la format A3) 2 lei/pag/format A4

13. Acces Internet 5 lei/ora

14. Fotocopiere 0,5 pag/A4

15. Servicii scanare (format până la A4) 3 lei/pag

16. Servicii scanare profesională (format până la A0) 4 lei/pag A4

17. Servicii tehnoredactare (fără concepție) documente 5 lei/pag

18. Decupaje ghilotină 1 lei/pag A4

19. Listare pagină A4 1,5 lei/pag A4

[/stextbox]