Proiectul „SUCCES ECONOMIE SOCIALĂ”, ID 128638

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Proiectul „SUCCES Economie Socială”, ID 128638

DENUMIRE BENEFICIAR: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL

Denumire partener: SC ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL

OBIECTIV general:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia, în vederea stimulării integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.

Obiective specifice:

 1. OS1 – Creșterea numărului de persoane cu cel puțin 400 din regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia care devin informate cu privire la elementele specifice ale proiectului, cu accent pe programul de formare antreprenorială specifică, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, prin dezvoltarea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare acordată publicului;
 2. OS2 – Țmbunătățirea compețentelor în domeniul antreprenoriatului social pentru 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, prin participarea acestora în cadrul unui program de formare antreprenorială specifica;
 3. OS3 – Creșterea nivelului de instruire și dezvoltare a capacității și abilităților pentru 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, prin organizarea unui program de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 4. OS4 – Acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia prin organizarea concursului de selecție a planurilor de afaceri și prin selectarea a 25 de planuri de afaceri pentru a fi finanțate în cadrul proiectului în vederea înființării unor întreprinderi sociale în mediul urban sau rural;
 5. OS5 – Perfecționarea cunoștintelor și aptitudinilor antreprenoriale a celor 25 de antreprenori, prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere în domeniul antreprenoriatului social sau a antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării derulate în etapa I;
 6. OS6 – Promovarea antreprenoriatului social în regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia prin înființarea și demararea funcționarii a 25 de întreprinderi sociale;
 7. OS7 – Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă prin promovarea integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia prin crearea a minim 100 de locuri de muncă durabile și de calitate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate;
 8. OS8 – Creșterea numărului de entități de economie socială, precum și a locurilor de muncă create, prin dezvoltarea și implementarea unei scheme de finanțare (ajutor de minimis) adresate celor 25 de planuri de afaceri selectate în cadrul proiectului;
 9. OS9 – Exploatarea și sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfășurarea unui program de monitorizare a funcționării și dezvoltării celor 25 de întreprinderi sociale finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora, cu scopul de a menține cele minim 100 de noi locuri de muncă și a asigura funcționalitatea și dezvoltarea afacerilor înființate;
 10. OS10 – Crearea a minim 2 parteneriate în cadrul proiectului în vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economia socială;
 11. OS11 – Crearea a minim 1 parteneriat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul acestui proiect și alte întreprinderi de economie socială existente (inclusiv înființate în cadrul acestui apel de proiecte) în scopul sprijinirii sustenabilității financiare a acestora.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din 105 persoane fizice, provenind din cele 4 regiuni de implementare (Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia), minim 5 persoane selectate din fiecare regiune de implementare, care vor participa la un program de formare antreprenorială specifică, precum și la unele activități de sprijin oferite – organizarea de cursuri de formare profesională de specializare sau perfecționare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social, în scopul înființării de intreprinderi sociale, al crearii de noi locuri de muncă și al dezvoltării serviciilor locale din comunități.

Membrii grupului țintă sunt reprezentați de persoane fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a.   doresc să înființeze o întreprindere socială, în mediul urban sau în mediul rural, într-una din cele 4 regiuni de dezvoltare în care se implementează proiectul;

b.   nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Persoanele care urmează să fie angajate în cadrul entităților de economie socială înființate în cadrul proiectului vor trebui să aibă, obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de implementare în care se înființează întreprinderea socială.

În Grupul țintă se va putea înscrie orice persoană,  indiferent de rasă, gen, naționalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare.

REZULTATE

 • 20 workshop-uri/seminarii/conferințe
 • 400 persoane participante în cadrul celor 20 conferințe/workshop-uri/seminarii
 • 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
 • 7 cursuri de formare antreprenorială specifică
 • 105 persoane apartinând grupului țintă selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială specifică
 • 7 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în vederea înființării de întreprinderi sociale
 • 105 persoane membre ale grupului țintă participante la programul de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în vederea înființării de întreprinderi sociale
 • 105 de planuri de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale
 • 25 de planuri de afaceri aprobate
 • 25 de persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea de întreprinderi sociale
 • 25 de întreprinderi sociale înființate și funcționaleî
 • 25 de ajutoare de minimis acordate în vederea implementării planurilor de afaceri aprobate în cadrul proiectului
 • minim 100 de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate în cadrul proiectului
 • 25 de întreprinderi înființate monitorizate cu privire la funcționarea și dezvoltarea acestora
 • minim 2 parteneriate încheiate in vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economie socială
 • minim 1 parteneriat încheiat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul acestui proiect și alte întreprinderi de economie socială existente în scopul sprijinirii sustenabilității financiare a acestora

data de începere: februarie 2020

perioada de implementare: 36 de luni (februarie 2020 – februarie 2023)

Valoarea eligibilă totală: 13.858.025,39 lei

LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI, depunerea documentelor in perioada 22.02.2021 – 15.03.2021, ora 18.00