ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI

 PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POCU

AXA PRIORITARA 3_OBIECTIVUL TEMATIC 8 _PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.iii

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.7

 

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL cu sediul în București, Sector 1, Strada Clucerului nr.55, Etaj 3, Ap. 7-9,  Telefon: +40 318 052 400, Fax: +40 318 052 401, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/16464/2007, având CUI RO21647540, reprezentată legal prin Administrator, Dl Daniel Cosmin Comăniţă, este interesata de crearea de parteneriate cu entitati relevante pentru proiectele POCU 2014 – 2020, Axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.7 “Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana.

 

In acest sens, GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor publici/privati nationali si transnationali pentru crearea de parteneriate în vederea elaborării şi depunerii de cereri de finanţare proiecte in regiunea Centru, Vest, Sud Est si Nord-Est prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apel de propuneri de proiecte: „România Start Up PLus”, Axa prioritară 3:  Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investiţii 8.iii :  Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana.

 

In conformitate cu prevederile:

 • Termenilor si conditiilor privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 • Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Romania Start Up Plus”, Apel de proiecte „Romania Start Up Plus”, Axa Prioritara 3 (AP 3), Obiectivul tematic 8 (OT 8), Prioritatea de Investitii 8.iii (PI 8.iii), Oiectivul specific 3.7 (OS 3.7), cu modificarile si completarile ulterioare
 • Acordul de parteneriat 2014 – 2020
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Hotarare privind aprobarea normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 (*actualizată*) privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDINUL Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175 din 20 iunie 2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 (*actualizată*) privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Regulamentul UE nr 360/2012 al Comisiei din 25.04.2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea UE in cazul ajuroarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU, precum şi Criteriile de eligibilitate  sunt specificate în Ghidurile POCU indicate mai sus.

Activităţile eligibile, activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice_Romania Start UP Plus, (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/).

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în data de 31.08.2016 apelul de proiecte „România Start-Up Plus” (RSUP), în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

„România Start-up Plus” (RSUP) face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii. – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

În acord cu prevederile Ghidului Solicitantului, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Centru, Vest, Sud-Est sau Nord-Est
 3. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

 

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 105 milioane de euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Din această sumă, finanțarea FSE este de 89,25 milioane de euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 15,75 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

 

Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016.

 

Durata maximă a proiectului este de 36 de luni.

 

Data limită pentru depunerea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS este 16 noiembrie 2016, ora 16.00.

 

Societatea Global Commercium Development SRL, în calitate de solicitant în cadrul prezentului apel de proiecte, este interesată de realizarea unui parteneriat cu entități juridice eligibile nationale si transnationale (entitati din state membre ale Uniunii Europene – altele decat Romania) pentru constituirea structurii de administrare a schemei de antreprenoriat, respectiv cu:

 • furnizori de formare profesionala continua autorizați, publici și privați;
 • organizații sindicale și patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale);
 • asociații profesionale;
 • camere de comerț și industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri și instituții / agenții / organizații subordonate / coordonate de acesta.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat (solicitantul și partenerii) va propune și derula activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

 

 

Schema de antreprenoriat – etapele cadru de implementare :

Etapa I – Formare antreprenorială (durata maximă de 12 luni), având ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale grupului țintă (min. 300 persoane) reprezentând persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (durata maximă de 18 luni), având ca rezultat final susținerea grupului țintă în implementarea planurilor de afaceri selectate în etapa I în vederea finanțării prin ajutorul de minimis (maxim 40.000 euro/plan de afaceri).

 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (durata maximă de 6 luni), având ca rezultat final monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideilor de afaceri asumate în sensul dezvoltării și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create în etapa a II-a, precum și funcționalității întreprinderilor create.

 

Criterii de selectie partener :

 1. Potentialul partener trebuie sa respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitantilor. Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru acest proiect POCU sunt specificate in Ghidurile POCU : Ghidul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020” si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice – Romania Start UP Plus, disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro ;
 2. Potentialul partener trebuie sa fie implicat in cel putin o etapa din cele mentionate mai sus. Potentialul partener va trebui sa desfasoare activitati relevante in cadrul proiectului.
 3. Potentialul partener trebuie sa se angajeze sa suporte partea de cheltuieli eligibile care ii revine, precum si partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contributia proprie la cheltuieli eligibile, proportional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente actiunilor pe care le va implementa, precum si eventualele cheltuieli neeligibile.
 4. Potentialul partener trebuie sa aiba capacitatea tehnica, conform actelor de infiintare si functionare, sa desfasoare actiuni de consiliere si/sau dezvoltare a IMM. In plus, potentialul partener trebuie sa fi desfasurat, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2012 si data lansarii acestui apel, activitati de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. In cazul in care aceasta conditie este demonstrata printr-un proiect/contract de prestari servicii, este obligatoriu ca activitatile specifice sa fi fost initiate si finalizate in perioada mentionata.

 

Nota:  Pentru dovedierea acestui element al capacitatii tehnice, potentialul partener va prezenta, dupa caz, copii dupa contractele de finantare, acordurile de parteneriat si extrasele din anexele relevante la contractele de finantare (cererea de finatare, rapoartele finale, etc) si/sau copii dupa contractele de prestari servicii privind activitatile mentionate si/sau  alte documente similare, din care sa rezulte explicit experienta solicitata conform prezentului ghid.

 

 1. Potentialul partener trebuie sa aiba capacitate financiara si operationala.
  • Capacitatea operationala a potentialului partener – reprezinta ani de experienta similara in domeniul proiectelor pentru care se solicita finantare. Potentialul partener trebuie sa aiba experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila sau experienta de cel putin 6 luni in domeniul cel putin a uneia dintre activitatile proiectului.
  • Capacitatea financiara a potentialului partener – pentru institutiile publice nu se evalueaza cifra de afaceri, conform instructiunilor stabilite in Ghidul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020”.

 

ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar-contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
SRL cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar-contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
ONG cu vechime mai mica de 1 an Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
SRL cu vechime mai mica de 1an Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente (semnate și ștampilate de reprezentantul legal, cu mențiunea ”Conform cu originalul”) :

 1. Scrisoare de intenție cuprinzând datele de identificare ale entității juridice și experiența sa relevantă (portofoliul de proiecte sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienței partenerului pentru domeniul proiectului / contracte finanțare), conform Anexa 1;
 2. Fisa partenerului, conform Anexa 2;
 3. Declaratie de eligibilitate, conform Anexa 3;
 4. Certificatul Constatator (operatori economici) / Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial;
 5. Statutul / Actul Constitutiv / Certificatul Constatator prin care se face dovada că are in obiectul de activitate si este autorizat pentru prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, cfonform cu temele si activitatile la cre doreste sa fie partener;
 6. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici);
 7. Rezultatul exercițiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – extras bilanț contabil și contul de profit și pierderi, vizate și înregistrate de organul competent.

 

Grila de evaluare administrativa.

Candidatul se considera calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE

 

DA NU
1.Conformitatea documentelor    

 

Au fost depuse toate documentele solicitate pentru dosarul de candidatura

 

   
Documentele depuse respecta cerintele prezentei proceduri

 

   
2. Capacitatea partenerului de a desfasura activitatile propuse    
Detine in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului si pe care le propune in Fisa partenerului.    
Are experienta in implemenatrea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila sau are experienta de mimin 6 luni in desfasurarea activitatilor propuse.    

 

Aplicantii care nu transmit toate documentele solicitate, care nu pot face dovada celor declarate pe propria raspundere sau nu indeplinesc criteriile de eligibilitare mentionate in Ghidul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 -2020” si criteriile de calificare mentionate mai sus, vor fi exclusi din procesul de selectie.

In cazul indeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate si a conditiilor de selectie din prezenta procedura, se va intocmi o nota justificativa ce va contine o analiza a valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor, precum si rolul partenerilor in implementarea proiectului.

Rezultatul selectiei  va fi comunicat potentialilor parteneri prin posta sau e-mail sau fax.

Partenerii selectati vor fi implicati pe durata intregului ciclu de viata a proiectului, in pregatirea acestuia, implementarea (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum si in evaluarea eficientei activitatilor acestuia. Partenerii selectati vor fi implicati in pregatirea si punerea in aplicare a acordurilor de parteneriat si a cererilor de finantare.

Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform prezentei proceduri, nu creeaza nicio obligatie pentru societatea Global Commercium Development SRL, in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactariui cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre parti.

 

Data limită pentru depunerea dosarului de candidatură este 7.11.2016.

 

Entitățile juridice interesate de participarea ca partener în cadrul acestui apel de proiecte vor depune dosarul in format fizic, in original, la sediul societatii Global Commercium Development SRL, zilnic in intervalul orar 9.00-17.00.

 

Pentru informații suplimentare sau solicitari de clarificari persoana de contact este: Jurist Nicoleta TANASE, e-mail: ntanase@globalcommercium.ro,  tel. 0757.21.62.92.

 

Daniel Cosmin COMANITA,

Administrator

SC Global Commercium Development SRL

 


Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finanțat prin

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ce urmează a fi depus de către SC Global Commercium Development SRL

 

……………………………………………………………….. (denumirea organizației) își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect POCU alături de SC Global Commercium Development SRL care se încadrează în categoriile de solicitanți eligibili pentru  Axa prioritară 3:  Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investiţii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Regiunea ……………………………

Precizam ca ……………………………………………………………….. (denumirea organizației) se incadreaza in categoria de parteneri eligibili pentru axa prioritara si obiectivul specific, asa cum sunt prezentate mai sus.

De asemenea, organizația noastră a acumulat experienţă în domeniul derulării proiectelor, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activitaţilor unui proiect POCU.

 

Prezentarea generala si experienta organizaţiei ……………………………………………………………….. (denumirea organizației) sunt incluse in documentul atasat, Fisa partenerului.

 

Activitățile cadru ale proiectului în care ……………………………… ……………………………….. (denumirea organizației) se va implica și pentru care dispune de resursele materiale și umane necesare sunt :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………….. (denumirea organizației) va contribui financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei parti din cota de cofinantare a proiectului in conformitate cu prevederile legale aferente formei de organizare a acestuia.

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

…………………………………………………………………

Data …………………………………

Semnatura ………………………………………………….

Stampila

 


 

Anexa nr. 2

FISA PARTENERULUI

Denumire organizație
Acronim
Cod de inregistrare fiscala
Numar de inregistrare in Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor
Anul inființarii
Cifra de afaceri Pentru ultimii 3 ani
Date de contact (adresa, tel., fax, e- mail)
Persoana de contact (nume, poziția in organizație)
Tema de proiect pentru care aplica
Descrierea activitații organizației, relevanta pentru acest proiect Va rugam sa descrieți daca in obiectul de activitate al organizației se regaseste prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu tema si activitațile la care doriți sa fiți partener
Activitatea/activitațile din cadrul proiectului in care doriți sa va implicați Va rugam sa detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastra in activitațile proiectului in eventualitatea implementarii unui proiect cu tema aleasa de ofertant
Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activitaților in care ofertantul doreste sa se implice si pe care le-a menționat mai sus

 

Detaliați in tabelul de mai jos experiența anterioara relevanta pentru activitațile din cadrul proiectului in care doriți sa va implicați si/sau in proiecte cu finanțare nerambursabila:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare/contract servicii)
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)/Contract servicii
Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant/beneficiar/partener/contractor)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului Implementat sau in curs de implementare
Durata implementarii proiectului
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului
Valoarea totala a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)
Numele instituției finanțatoare

 

Nota :

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se considera a fi conforme cu realitatea si asumate pe propria raspundere de reprezentantul legal.

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

Data …………………………………………………………………….

Semnatura ………………………………………………….

Stampila

 


 

Anexa nr.3                      

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea

 

Subsemnatul/a___________________________, în calitate de reprezentant legal al _______________________________________, CUI/CIF_______________, având sediul social în _____________________, str. _________________________, nr. ________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selectie și a sancțiunilor aplicate  faptei de fals în acte publice ca……………………….(denumirea organizației) pe care o reprezint îndeplinește condițiile de eligibilitate (conform Ghidului „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014 – 2020”) în vederea participării în calitate de partener la pregătirea unui proiect POCU 2014 – 2020 de către SC Global Commercium Development SRL și NU se afla în niciuna dintre urmatoarele situatii:  

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea

au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea

au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

 • partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data …………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

Stampila